WordPress Dux 主题文章无缩略图时 显示随机缩略图片方法

此文章通过改变php代码来实现WordPress Dux 主题文章无缩略图时随机缩略图方法。

此教程只适用于Wordpress Dux 主题以及根据Dux主题二开的 WordPress 主题。

食用方法:

找到主题中找到 functions-theme.php文件, 找到以下代码。
每个二开的DUX代码可能有所不同,但基本相似,请注意区分。

if( $r_src ){
  		if( _hui('thumbnail_src') ){
    		return sprintf('<img data-src="%s" alt="%s" src="%s" class="thumb">', $r_src, $post->post_title._get_delimiter().get_bloginfo('name'), get_stylesheet_directory_uri().'/img/thumbnail.png');
  		}else{
    		return sprintf('<img src="%s" alt="%s" class="thumb">', $r_src, $post->post_title._get_delimiter().get_bloginfo('name'));
  		}
    }else{
  		return sprintf('<img data-thumb="default" src="%s" class="thumb">', get_stylesheet_directory_uri().'/img/thumbnail.png');
    }
  }

将代码修改为

/*首页文章特色图片,如果文章内容无图,或未开启第一张作为特色图片,则用random目录的随便一张。*/ 
if( $r_src ){
  		if( _hui('thumbnail_src') ){
    		return sprintf('<img class="thumb" src="%s" alt="%s" data-src="%s" />', $r_src, $post-&gt;post_title._get_delimiter().get_bloginfo('name'), get_stylesheet_directory_uri().'/img/thumbnail.png');
  		}else{
    		return sprintf('<img class="thumb" src="%s" alt="%s" />', $r_src, $post-&gt;post_title._get_delimiter().get_bloginfo('name'));
  		}
    }else{
/*return sprintf('<img class="thumb" src="%s" data-thumb="default" />', get_stylesheet_directory_uri().'/img/thumbnail.png');*/
  		$random = mt_rand(1, 30);//数字1-30的图片
    	return sprintf('<img class="thumb" src="%s" data-thumb="default" />', get_stylesheet_directory_uri().'/img/random/'.$random.'.jpg'); //重点更改部分
    }
  }

在主题/img 文件夹内新建 /random 文件夹并将要随机显示的图片放到文件夹内,图片命名规则1.jpg,2.jpg,3.jpg以此类推。
代码$random = mt_rand(1, 30);//这里的1,30表示30张图片随机出现,请自行根据图片数量自行修改代码。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0赞赏 分享
评论 共1条

请登录后发表评论